Erhvervelse af gravsted

FREDNINGSTIDEN
Fredningstiden for kistegravsteder er 20 år og for urnegravsteder er den 10 år. Urner kan også nedsættes i kistegravsteder med fredningstid på 10 år.

INDENBYS BOENDE, som er medlem af folkekirken, kan uden udgift erhverve enkelt eller dobbelt gravsted på kirkegårdene i den første fredningsperiode efter begravelse eller urnenedsættelse. Dog skal der for gravsteder, der er pålagt særlige servitutter, betales for afdelingens fælles anlæg og vedligeholdelse i henhold til kirkegårdenes takstregulativ.

UDENBYS BOENDE og INDENBYS BOENDE, der ikke er medlem af folkekirken, (ved "indenbys" forstås alle personer, der er bosat inden for Holbæk kommunes grænser), skal betale 100% ekstra af de til enhver tid gældende fornyelsestakster i henhold til kirkegårdenes takstregulativ.

VEDLIGEHOLDELSE
Det er gravstedsfæsterens pligt at drage omsorg for gravstedets vedligeholdelse (undtaget er afdelinger med særlige servitutter). Gravstedsfæsteren kan enten selv påtage sig vedligeholdelsen eller overdrage vedligeholdelsen til kirkegården.

Såfremt gravstedsfæsteren ønsker at overdrage vedligeholdelsen til kirkegården, vil denne påtage sig alt anlægs- og vedligeholdelsesarbejde, plantning af årstidens blomster samt granpålægning.
De gældende takster er godkendt af Roskilde Stiftsøvrighed.

LEGATGRAVSTEDER - FLERÅRIG VEDLIGEHOLDELSE
Kirkegården påtager sig ren- og vedligeholdelse af gravsteder i flerårige perioder.

Alle aftaler træffes med: Kirkegårdskontoret.

http://www.holb-kgd.dk/uploads/images/vandkande.jpg